Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej (CIS)  to takie miejsce które stwarza szanse. Szanse na odzyskanie szacunku do siebie, poczucia własnej wartości i godności, zdobycia umiejętności zawodowych, które są najważniejszą wartością w procesie usamodzielniania się.

Osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, mające problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu uczestnicząc w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej w naszych Centrach Integracji Społecznej przede wszystkim odzyskują poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości, wiarę we własne siły oraz świadomość kontroli nad własnym życiem. Uczestnictwo w zajęciach Centrum to dobry sposób na przygotowanie się do wejścia na otwarty rynek pracy, to możliwość nauczenia się pracy w grupie, opanowania i zaakceptowania zasad i reguł panujących w każdym miejscu pracy, nauczenia się, że każdy ma swoje miejsce, swoje zadania do wykonania a wszystko w warunkach atmosfery przyjaźni, szacunku i akceptacji drugiego człowieka wraz z jego mocnymi stronami, jak i słabościami.

CIS daje możliwość rozwoju w jednym z wybranych kierunków rekomendowany przez doradcę zawodowego. Nasze centra oferują naukę na pracowniach m.in.

  • konserwatorsko- remontowej
  • gastronomicznej
  • opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych
  • ogrodniczej
  • ogrodniczo - porządkowej
  • gastronomicznej

Jeżeli nie masz pomysłu jak zmienić swoją sytuację materialną, nie możesz od dłuższego czasu znaleźć zatrudnienia  a twoje wykształcenie i doświadczenie nie pozwala na znalezienie pracy, skontaktuj się z jednym z naszych CIS-ów bądź poproś o pomoc pracowników socjalnych w Twoim lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej

CIS Klucze

CIS  Żerkowice 

CIS Ząbkowice

CIS Witów

CIS Radomsko