statut

wersja PDF -POBIERZ

Tekst jednolity Statutu

uwzględniający zmiany uchwalone

na Walnym Zgromadzeniu

w dniu 23.06.2023 r.

STATUT

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA DOBROCZYNNEGO

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie: „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”, w skrócie: „ChSD” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu realizację biblijnej zasady zawartej w Ewangelii Mateusza: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2015r. nr 79 poz. 1923),

  2. Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego,

  3. Niniejszego Statutu,

  4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o podobnym celu działania.

 4. Stowarzyszenie jest organizacją zielonoświątkową.

 5. Stowarzyszenie działa w łączności z Naczelną Radą Kościoła Zielonoświątkowego
  w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Klucze.

§ 4

 1. Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych działań może powoływać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych (w tym Oddziały Terenowe i inne jednostki organizacyjne).

 2. Oddziały Terenowe tworzy i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia Oddziałów Terenowych, które posiadają osobowość prawną. Zarząd Stowarzyszenia może przyznać Oddziałowi Terenowemu osobowość prawną w drodze uchwały podjętej przy powołaniu tej jednostki lub podjętej w terminie późniejszym.

 4. Zarząd Stowarzyszenia może pozostawić do dyspozycji Oddziału Terenowego posiadającego osobowość prawną, środki majątkowe wskazane w podjętej uchwale. W uchwale tej Zarząd Stowarzyszenia może zadecydować iż te środki majątkowe będą stanowić majątek Oddziału Terenowego. Majątkiem danego oddziału gospodaruje Zarząd tej jednostki.

 5. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, może wyodrębnić organizacyjnie i finansowo jednostkę organizacyjną i powołać jej pierwszą władzę w osobie Dyrektora, a także zobowiązać Zarząd Stowarzyszenia do uzyskania dla takiej jednostki statusu zakładu aktywności zawodowej na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia oraz może zostać odwołany przez Zarząd Stowarzyszenia. Kolejnych Dyrektorów powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

 6. Jednostki organizacyjne oraz ich władze podlegają Zarządowi Stowarzyszenia w zakresie odpowiednio stosowanych § 18, pkt. 5, litery h, i, j.

 7. Decyzja o rozwiązaniu Oddziału Terenowego posiadającego osobowość prawną dla swojej skuteczności musi być zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w formie uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 8. W przypadku rozwiązania Oddziału Terenowego posiadającego osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

 9. W przypadku gdy działalność Oddziału Terenowego posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o powołaniu Zarządu Komisarycznego. Zarząd Komisaryczny powołuje na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości nie dłużej niż 6 miesięcy.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane z pełnioną funkcją (dotyczy to także oddziałów terenowych)

 3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 7

1. Celami Stowarzyszenia są:

 1. reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 2. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 4. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

 5. doradztwo i szkolenie,

 6. kształcenie ustawiczne,

 7. inicjowanie działań lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym,

 8. rozwijanie partnerstwa i współpracy lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej
  i ponadnarodowej na rzecz polityki społecznej,

 9. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 10. promowanie i wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią, starością i niepełnosprawnością,

 11. promocja i upowszechnianie idei wolontariatu,

 12. organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,

ł. upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,

 1. działania edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży,

 2. ochrona i promocja zdrowia,

 3. wypoczynek dzieci i młodzieży,

 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a) opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo oraz niepełnosprawnym,

b) kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

 1. Formy i metody realizacji:

  1. poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:

   1. w dziedzinie materialnej

    • żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni, itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,

    • rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,

    • organizowanie, finansowanie wypoczynku,

    • ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.

    • sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, sprzedaż wyrobów i usług pochodzących z Centrum Integracji Społecznej oraz sprzedaż wyrobów i usług pochodzących z Zakładu Aktywności Zawodowej.

   2. w dziedzinie opieki

    • odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,

    • odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,

    • odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,

    • odwiedzanie domów dla samotnych matek,

    • odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,

    • opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,

    • opieka nad rodzinami patologicznymi.

    • odwiedzanie beneficjentów zakładów karnych.

   3. w dziedzinie poradnictwa

    • system poradni dla uzależnionych (narkomanów i alkoholików), trudnej młodzieży, rodzin zastępczych, itp.,

    • poradnictwo prawne

   4. w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej

    • pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów, itp.,

    • organizowanie: hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne, ośrodki lecznictwa odwykowego, a także domów samotnej matki,

    • prowadzenie klubów dziecięcych, żłobków, punktów przedszkolnych i przedszkoli,

    • organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej,

    • prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

    • prowadzenie Domów Spokojnej Starości,

    • prowadzenie Zakładów Aktywizacji Zawodowej,

    • prowadzenie Świetlic Środowiskowych,

    • prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,

    • prowadzenie ośrodków szkoleniowo-wspierających,

    • tworzenie i prowadzenie jednostek oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej, rodzinnych form opieki nad dzieckiem, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

    • organizowanie alternatywnych form edukacji

  1. poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami
   gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i
   kościołami w kraju i za granicą - w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami

Stowarzyszenia,

  1. wszechstronnie propagując metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej,

  2. poprzez współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

  3. poprzez współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji
   i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej,

  4. poprzez doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

  5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

  6. poprzez promowanie idei wolontariatu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz cudzoziemiec, także niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium RP, który wyrazi chęć uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia oraz przedstawi opinię (rekomendację), co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

 2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 9

Członków zwyczajnych, przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej

§ 10

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

  1. swą postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

  2. dbać o jego dobre imię,

  3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska chrześcijańskiego,

  4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

  5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Stowarzyszenia,

  6. regularnie opłacać składki.

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
  w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

 2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

 3. korzystać z lokali Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Stowarzyszenia,

 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

 5. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków według regulaminu i zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie według ustalonych przez Zarząd zasad.

§11

 1. Osoby prawne, które akceptują cele Stowarzyszenia, mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 2. W trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 10, ust. 2, lit. b-f.

 5. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 12

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

  1. rezygnacji pisemnej lub elektronicznej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

  2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:

   1. prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,

   2. nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

   3. zalegania z opłatą składek członkowskich przez 1 rok,

   4. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
    z przyczyn określonych w pkt.: i) oraz ii),

   5. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

c. śmierci członka.

§ 13

 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

  2. Zarząd Główny,

  3. Główna Komisja Rewizyjna,

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 2. Mandaty członków wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji.

 3. Mandaty członków wybieralnych władz Stowarzyszenia wygasają także na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu poszczególnych władz Stowarzyszenia, a także w innych przypadkach wskazanych w Statucie.

§ 16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku lub częściej na uzasadniony, pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny, skuteczny sposób, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
  W szczególnych sytuacjach dotyczących działalności Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 30% członków Stowarzyszenia z zastosowaniem wyżej wymienionej procedury powiadamiania.
  Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez uprawnione podmioty żądania lub wniosku.

 3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków winna uczestniczyć w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę uczestników.

 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym: opiekun z ramienia Kościoła, członkowie wspierający i zaproszeni goście. Gości zaprasza Zarząd.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

  1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

  4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,

  5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  6. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  7. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie jednostek organizacyjnych innych niż Oddziały Terenowe,

  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

  11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia (po zapoznaniu się z opinią władzy kościelnej).

 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.

  1. Głosowania uchwał dotyczących spraw personalnych odbywają się w trybie tajnym

 1. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.

 2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 18

Zarząd Główny

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu i wybiera ze swojego składu: Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza.

 3. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

  3. Powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych i decydowanie o przyznanie Oddziałom Terenowym osobowości prawnej,

  4. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków własnych propozycji kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia i usprawniania jego organizacji i efektywności ekonomicznej,

  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  6. ustalanie składek członkowskich,

  7. wspieranie działalności niższych ogniw Stowarzyszenia w obszarach takich jak: szkolenie, doradztwo, przygotowanie i realizacja programów działania,

  8. zawieszanie lub uchylanie uchwał władz oddziałów terenowych Stowarzyszenia, jeżeli są one sprzeczne ze Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia albo przepisami prawa,

  9. rozstrzyganie odwołań od uchwał władz niższych ogniw Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie sporów powstałych w ich gronie.

 4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

 6. W przypadku uchwał Zarządu Stowarzyszenia w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 7. Zarząd Stowarzyszenia pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem i planem pracy zapewniając realizację postanowień Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

 8. Zarząd Stowarzyszenia w związku z wykonywanymi czynnościami może pobierać wynagrodzenie.

 9. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzeniach w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 2 innych członków Zarządu Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie Zarządu Stowarzyszenia muszą być powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 1 dzień przed posiedzeniem, pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Stowarzyszeniu.

 10. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19 
Główna Komisja Rewizyjna.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący oraz 2 członków.

 3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia według opracowanego przez siebie planu,

  2. składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,

  3. występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższych szczebli.

§ 19a

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji.

 2. Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej muszą być powiadomieni o posiedzeniu co najmniej na 1 dzień przed posiedzeniem, pisemnie listem zwykłym wysłanym na adresy pocztowe lub w drodze elektronicznej na indywidualne adresy e-mail, które członkowie przekazali Stowarzyszeniu.

§ 21

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14, ust. 1, pkt.: b), c), d), w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę składu danego organu.

 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel Kościoła mogą być zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Władze Oddziałów Terenowych.
 

§ 22

 1. Władzami Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Oddziału,

  2. Zarząd Oddziału,

  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 23
Walne Zebranie Oddziału.

 1. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

  1. uchwalanie planu działania i planu finansowego Oddziału Terenowego,

  2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,

  3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału Terenowego, Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego i członków Oddziału Terenowego,

  4. podejmowanie decyzji dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego,

  5. wybór Zarządu Oddziału Terenowego i Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego.

§ 24

 1. Walne Zebranie Oddziału Terenowego zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Terenowego raz w roku.

 2. O terminie Walnego Zebrania Oddziału zawiadamia Zarząd Oddziału Terenowego wszystkich członków co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego jest zwoływane:

  1. na wniosek zarządu wyższego szczebla,

  2. na podstawie uchwały Zarządu Oddziału Terenowego,

  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego,

  4. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału Terenowego.

 2. O terminie Nadzwyczajnego Zebrania Oddziału Terenowego, Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich członków, co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.

W miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Terenowego może wybrać, w czasie trwania kadencji, nowy Zarząd Oddziału Terenowego i Nową Komisję Rewizyjną Oddziału Terenowego lub dokonać zmian w ich składzie.

§ 26

 1. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego uprawnieni są wszyscy członkowie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia (dotyczy Zwyczajnego
  i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Terenowego).

§ 27

Zarząd Oddziału.

   1. Zarząd Oddziału Terenowego składa się z 3-5 członków.
   2. Skład pierwszego Zarządu Oddziału Terenowego bez osobowości prawnej, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, wybiera Zarząd Stowarzyszenia powołujący Oddział Terenowy.
   3. Skład pierwszego Zarządu Oddziału Terenowego z osobowością prawną, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza powołuje organ powołujący Oddział.
   4. Składy kolejnych Zarządów Oddziałów Terenowych wybiera Walne Zebranie Oddziału Terenowego.
   5. Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:

a. kierowanie działalności Oddziału Terenowego,

b. realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Oddziału Terenowego i nadrzędnych władz Stowarzyszenia,

c. opracowanie planu działania i planu finansowego Oddziału Terenowego oraz sprawozdań z ich wykonania,

d. gromadzenie środków finansowych na działalność Oddziału Terenowego i zbierania składek członkowskich oraz zarządzanie majątkiem Oddziału Terenowego do wysokości osiąganych dochodów,

e. reprezentowanie Oddziału Terenowego,

f. podejmowanie zobowiązań finansowych i rozliczanie ich.

   1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Terenowego posiadającego osobowość prawną we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Oddziału Terenowego działających łącznie, w tym Prezes.

   2. Członkowie Zarządu Oddziału Terenowego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane z pełnioną funkcją.
   3. W umowach między Oddziałem Terenowym posiadającym osobowość prawną
    a członkiem Zarządu Oddziału Terenowego oraz w sporach z nim, Oddział Terenowy reprezentuje członek Organu Kontroli wewnętrznej tej jednostki wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków Oddziału Terenowego.

 

§ 28
Komisja Rewizyjna Oddziału.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego jest organem kontroli Oddziału i składa się z minimum trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna Oddziału Terenowego kontroluje całokształt działań Oddziału, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Oddziału Terenowego, zgłasza wniosek
  o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Terenowego.

§ 29

Postanowienia § 19a, § 20 i §21 stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziału.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
 

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

  1. ze składek członków,

  2. z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

  3. z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

  4. z darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących przepisów,

  5. ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,

  6. z dotacji według zasad określonych w odrębnych przepisach,

  7. z własnej działalności gospodarczej prowadzonej według przepisów prawa.

 2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 30a

 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 2. W Stowarzyszeniu zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,

  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności
  z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

 1. Przedmiotem statutowej działalności odpłatnej jest:

 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 87.30.Z

 • opieka dzienna nad dziećmi PKD 88.91.Z

 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.10.Z

§ 31

Osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, które dokonują na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub subwencji jednorazowej lub wielokrotnej uzyskują,
o ile wyrażają stosowne życzenie, tytuł "Członka Honorowego Stowarzyszenia". Tytuł ten ma charakter osobisty.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 32

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub
  w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Wystąpienie do Sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga opinii Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji.

 4. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia do jego majątku stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Wewnętrznego Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 33

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia w osobach Prezesa plus jeden z vice Prezesów (lub jeden z członków zarządu) działający łącznie.

§ 34

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
  o Stowarzyszeniach i Ustawy o Stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.