Polityka prywatności RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:
1. Administratorem danych jest „CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
DOBROCZYNNE” z siedziba 32-310 Klucze ul. Bolesławska 23 KRS0000087073 NIP949-
17-23-591 REGON 151541820 ( nazwa w skrócie ChSD).
2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w ramach działalności statutowej(uchwalony Statut ze zmianami ostatnio zatwierdzony 27 czerwca 2017 r.) zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP
oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele
Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
3. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
www.kz.pl/ochronadanychosobowych.
4. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
5. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
6. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
7. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres dwóch lat, licząc od początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy).
9. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony www. lub poprzez skrzynkę
poczty elektronicznej:  kontakt@chsd.pl będą wykorzystane tylko do
celów informacyjnych o wydarzeniach organizowanych przez ChSD. Sprzeciw skierowany drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty Polskiej jest równoznaczny z zaprzestaniem wysyłki i usunięciem danych.
10. Pliki cookie. Na naszej stronie znajdują się pliki cookie. Są one niezbędne w celu rejestracji aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.