Indywidualne doradztwo zawodowe- zadanie publiczne w Zawierciu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  zostało wyłonione do realizacji zadania publicznego  „Indywidualne doradztwo zawodowe”, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizatorem projektu jest Centrum Integracji Społecznej               w Zawierciu - Żerkowicach działające w imieniu CHSD w Kluczach przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Pierwsze konsultacje z doradcą zawodowym odbyły się 30.12.2019r. przy ul. Szymańskiego 19
w istniejącym Centrum Usług Senioralnych, w ramach którego z każdym uczestnikiem została przeprowadzona rozmowa badająca predyspozycje zawodowe oraz zostały zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe niektórych uczestników.

Kolejne spotkania będą odbywały się w Centrum Integracji Społecznej w Zawierciu-Żerkowicach przy ul. Jurajskiej 121. Uczestnikami tego działania jest grupa 12 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Zawiercie. Uczestnicy zadania  to osoby nie posiadające indywidualnych ścieżek zawodowych, oraz mające problemy z określeniem swoich mocnych stron, umiejętności i osiągnięć zawodowych. Celem spotkań z doradcą zawodowym będzie rozpoznanie deficytów na drodze do zatrudnienia, możliwość określenia  sylwetki zawodowej , pomoc i wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej przyszłości zawodowej. W oparciu o testy i rozmowy doradca zawodowy sporządzi opinię i Indywidualne Plany Działania.

udostepnij

Comments are closed.