Klub seniora- ogłoszenia o pracę

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach

Ogłasza nabór ofert na stanowiska:

Animator ks

Animator zajęć sportowo - relaksacyjnych ks

Opiekun środowiskowy ks

Terapeuta zajęciowy artystyczny i umiejętności społecznych ks

klub seniora CV zał. 1

Oferty należy składać w terminie do  30.08.2019r. do godziny 15:00, osobiście w  Dziennym Domu Pomocy w Witowie, Witów 167 lub przesłać pocztą na powyższy adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko " ...............".

  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,

b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie ( przewidywany termin rozmowy 05.09.2019r.)

c) kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani,

d) zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

udostepnij

Comments are closed.