kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Pytanie :

Czy w okresie gwarancji wymagają Państwo okresowych przeglądów kontenerów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w okresie gwarancji nie wymaga okresowych przeglądów kontenerów

udostepnij

Comments are closed.