Mamy to!!! ZAZ w powiecie zawierciańskim

Zakład Aktywności Zawodowej w powiecie zawierciańskim

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu napisało wniosek o dofinansowanie projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”
w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Konkurs  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wniosek został oceniony pozytywnie
i przyznano nam dofinansowanie w wysokości 11 647 893,04 zł . Dzięki pozyskanym środkom powstanie jedyny w powiecie zawierciańskim Zakład Aktywności Zawodowej oddział główny w  Łazach i filia w Witowie oferujący 48 nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji wkrótce.

udostepnij

Comments are closed.