Nabór ofert ZAZ – warsztaty integracyjno-motywacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert

na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin realizacji: marzec 2020r- styczeń 2021

Zakres zlecenia:

przeprowadzenie warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników Zakładu Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach, filia w Witowie w wymiarze 45 godzin (3grupy x 3 dni warsztatów x 5h dziennie)

 

Tematyka warsztatów:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa w zespole, twórczego wyrażenia siebie w grupie;

- wzrost umiejętności porozumiewania się;

- pobudzanie otwartości na odmienne opinie;

- doskonalenie umiejętności empatycznego współdziałania podczas realizacji zadań zespołowej; - budowanie korzystnych relacji społecznych.

 

  1. Wykonawca usługi, który będzie osobiście wykonywał usługę powinien spełniać jednocześnie następujące warunki:

- posiadać kwalifikacje oraz praktyczną wiedzę z zakresu tematyki warsztatów,

- posiadać doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,

- przedłożyć propozycję konspektu warsztatu oraz propozycję materiałów do realizacji szkolenia po wyborze oferty.

 

  1. Kandydat/ka powinien złożyć:

- życiorys (CV),

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

- ofertę cenową zawierającą koszt realizacji 45 godzinnego warsztatu dla uczestników projektu
z uwzględnieniem konieczności opracowania programu  i materiałów do przeprowadzenia szkolenia (Załącznik nr 1).

III.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Dokumenty wymienione w punkcie II:

-należy złożyć  w terminie do 16.03.2020r. do godziny 12:00 w zamkniętych kopertach
z dopiskiem : „Warsztaty integracyjno-motywacyjne dla uczestników projektu Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ul. Brzozowa 19 42-450 Łazy, sekretariat. Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego.

  1. Informacje dodatkowe:
  1. Kryterium oceny ofert – cena, waga kryterium 100%.
  2. Oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

oferta warsztaty zaz do druku (pdf)

 

udostepnij

Comments are closed.