PRACA – Instruktor Zawodu – Dział Gastronomiczny – w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oddział główny Łazy

Oferta nr 4/2022/ZAZ/CHSD

Instruktor Zawodu – dział gastronomiczny – w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Instruktor zawodu- dział gastronomiczny w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

 

  1. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: grudzień 2022r.

 

  1. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.

 

 1. Do obowiązków instruktora zawodu – dział gastronomiczny należeć będzie:
  • kształtowanie umiejętności zawodowych i społecznych u osób z niepełnosprawnością(ON)
  • wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy ON
  • dbanie o bezpieczeństwo ON podczas pracy
  • współpraca z zespołem w zakresie opracowywania Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego (IPR) ON
  • nadzór nad prawidłową realizacją IPR ON
  • poszukiwanie odbiorców dla świadczonych usług.

 

 1. Wymagania:
  • wykształcenie średnie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • znajomość obsługi komputera
  • dyspozycyjność,
  • dodatkowo: doświadczenie w pracy z ON; doświadczenie w branży gastronomicznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
  • oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu
   z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
  • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 1. Oferujemy:
  • wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 3600 zł brutto
  • pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć listownie w zaklejonej kopercie na adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, 42-450 Łazy ul. Brzozowa 19, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora zawodu-dział gatronomiczny w ZAZ” lub osobiście w terminie do 09.12.2022r. do godziny 13:00. Liczy się data i godzina wpływu ofert.

 

 1. Informacje dodatkowe:
  • oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
  • wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
  • kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

udostepnij

Comments are closed.