PRACA – Kierowca/Zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy

oferta nr 1/2023/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.03.2023r.) lub nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: luty 2023r.
 3. Praca zmianowa w godzinach 7.00-19.00
 4. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej; 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 5. Do obowiązków kierowcy/ zaopatrzeniowca należeć będzie:

a) przewóz osób z niepełnosprawnością;

b) dbanie o porządek, czystość i stan techniczny pojazdu;

c) organizowanie oraz przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu;

d) organizowanie ekonomicznych przewozów pasażerów;

e) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdawczości dotyczącej transportu oraz eksploatacji środków transportowych;

f) planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupu towarów;

g) monitorowanie stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów;

h) bieżący kontakt z dostawcami;

i) poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia;

j) kontrola dostaw w zakresie ilości, jakości..

 

6. Wymagania:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) prawo jazdy kat. “B”

d) dobra organizacja czasu pracy,

e) dyspozycyjność.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
c) oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu
z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
d) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

  1. Oferujemy:

– wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 4000 zł brutto
– pracę w nowo tworzonym zespole, możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć osobiście
  ( w sekretariacie) lub listownie w terminie do 31.01.2023r. do godziny 13:00 w placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego „Dom Nadziei” w Łazach, 42-450 Łazy, Brzozowa 19, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierowcy/zaopatrzeniowca w Zakładzie Aktywności Zawodowej”.  Liczy się data i godzina wpływu ofert.
  1. Informacje dodatkowe:

a) oferty które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
b) wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie,
c) kandydaci/tki których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani.

OFERTA DO POBRANIA

udostepnij

Comments are closed.