PRACA – Oferta nr 1/2023/CIS/CHSD, 2/2023/CIS/CHSD

DO POBRANIA

Razem z nami - ogłoszenie osoba do nauki języka polskiego DG

Razem z nami - ogłoszenie osoba do nauki języka polskiego Zawiercie

Osoba do nauki języka polskiego w Centrum Integracji Społecznej
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: osoba
do nauki języka polskiego w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Razem z nami
- wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji
społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie
społeczne. Działanie 9.1 Aktywna integracja.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas realizacji projektu, planowany termin
zatrudnienia: od dn. 01.02.2023r. do dn. 30.06.2023r.
Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne - Centrum Integracji Społecznej,

 opracowanie programu nauki z języka polskiego dla uczestników projektu,
 dostosowanych zajęć do indywidualnych umiejętności uczestników,
 opracowywanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji zadania,
 opracowanie końcowego sprawozdania,
 dokumentowanie postępów z procesu nauki (zdjęcia, inne materiały potwierdzające
nabywanie umiejętności, itp.),
 motywowanie uczestników do udziału w zajęciach,
 dbanie o przyjazną atmosferę pracy,
 ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności,
 panowanie nad dyscypliną pracy grupy,
 dbałość nad powierzonymi materiałami szkoleniowymi,
 stała współpraca z kadrą CIS.
Wymagania:
 wykształcenie: średnie zawodowe, pedagogiczne,
 doświadczenie zawodowe, polegające na umiejętności prowadzenia zajęć
 umiejętność pracy zespołowej,
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,
 niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 dobra organizacja czasu pracy,
Wymagane dokumenty:
 życiorys (CV),
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych,
 inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz.
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Oferujemy:
 wynagrodzenie w wysokości: 70,00 zł. brutto za 1 godz. (5 godz. tygodniowo zgodnie
z ustalonym harmonogramem pracy),
 pracę w miłej atmosferze i zgrany zespół,
 możliwość samorealizacji i samodoskonalenia własnych kompetencji i umiejętności,
 wsparcie ze strony zespołu.
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy złożyć osobiście
lub listownie w terminie do 23.01.2023r. do godziny 14:00 w placówce Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego w Centrum Integracji Społecznej, 42-400 Zawiercie -
Żerkowice, ul. Jurajska 121. Liczy się data i godzina wpływu ofert.
Informacje dodatkowe:
 oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające
wymogów formalnych nie będą rozpatrywane
 wybrane osoby spełniające wymagane kryteria zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie
 kandydaci/tki, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani

 

udostepnij

Comments are closed.