PRACA – Pracownik ds obsługi kadr i płac

Pracownik ds obsługi kadr i płac w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów oferta nr 5/2020/ZAZ/CHSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Pracownik ds obsługi kadr i płac w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na okres realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.12.2022r.) lub czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: marzec 2020r.
 3. Miejsce pracy: 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 4. Do obowiązków pracownika ds obsługi kadr i płac należeć będzie:
 5. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
 6. sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
 7. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń,
 8. rozliczanie delegacji pracowniczych,
 9. sporządzanie planów urlopowych, ewidencji i rozliczania urlopów pracowniczych,
 10. nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
 11. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 12. sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac.

Wymagania:

 1. wykształcenie kierunkowe,
 2. dobra znajomość przepisów prawa pracy,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. mile widziana: znajomość programu “Płatnik”.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 3. oświadczenie kandydata/ki o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz  o  korzystaniu
  z  pełni praw  publicznych  i  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych,
 4. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

CAŁA OFERTA DO POBRANIA

udostepnij

Comments are closed.