RODO – informacja dla użytkowników tej strony

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że dane osobowe
przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione:
1. Administratorem danych jest „CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE
DOBROCZYNNE” z siedziba 32-310 Klucze ul. Bolesławska 23 KRS0000087073 NIP949-
17-23-591 REGON 151541820 ( nazwa w skrócie ChSD).
2. Dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej z wydarzeniami w
ramach działalności statutowej(uchwalony Statut ze zmianami ostatnio zatwierdzony 27
czerwca 2017 r.) zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP
oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele
Zielonoświątkowym z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70.
3. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
www.kz.pl/ochronadanychosobowych.
4. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
5. Masz prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
6. Masz prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której
Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.
7. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub
administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa lub do czasu zakończenia wskazanego celu lub przez okres dwóch lat, licząc od
początku roku następującego po dacie wyrażenia zgody(w zależności od tego, który z tych
okresów jest dłuższy).
9. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony www. lub poprzez skrzynkę
poczty elektronicznej: chsd@o2.pl lub kontakt@chsd.pl będą wykorzystane tylko do
celów informacyjnych o wydarzenia organizowanych przez ChSD. Sprzeciw skierowany
drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnie za pośrednictwem poczty Polskiej jest
równoznaczny z zaprzestaniem wysyłki i usunięciem danych.
10. Pliki cookie. Na naszej stronie znajdują się pliki cookie. Są one niezbędne w celu rejestracji
aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej
personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich
wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można
wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn
internetowych mogą przestać być dostępne.

udostepnij

Comments are closed.