Tag Archives: chsd

Nabór ofert ZAZ – warsztaty integracyjno-motywacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie:...
Read more