Uczestnicy i rekrutacja

Projekt skierowany jest do 48 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób:

  • w wieku 20-55 lat,
  • biernych zawodowo/bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,
  • zamieszkałych teren powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego,
  • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (niezależnie od przyczyny niepełnosprawności), wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin Rekrutacji ZAZ

Załącznik nr.1 Formularz Zgloszeniowy

Załącznik nr.2 Oświadczenie Dotyczące Statusu Na Rynku Pracy

Załącznik nr.3 Oświadczenie Do Udziału W Projekcie

Załącznik nr.4 Deklaracja Wstępna

Załącznik nr.5 Arkusz Punktów Rekrutacyjnych

Załącznik nr.6 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie

Aneks nr 1 z dnia 22-09-2022 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa