Zapytanie ofertowe na zakup artykułów związanych z prowadzeniem usług opiekuńczo-hostelowych oraz terapii zajęciowej

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Postępowanie Zakup artykułów związanych z prowadzeniem usług opiekuńczo-hostelowych oraz terapii zajęciowej dotyczący projektu „Genesis – Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączanie społeczne. Działanie 9.2 dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5. rozwój usług społecznych

 

termin nadsyłania ofert: 23.04.2018 godz 9.00

Adres email: ddp.witow@chsd.pl

Istnieje możliwość nadsyłania ofert częściowych:

Część  I  Materiały  do terapii zajęciowej (plastyczno-papiernicze)

Część II  Materiały  do terapii zajęciowej (dekoracyjno-rękodzielnicze)

Cz III  Materiały do pracy opiekuńczo - pielęgnacyjnej

Część IV Materiały do realizacji usług hostelowych

Część V Artykuły medyczne

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia opiekuńczo-hostelowe i teraputyczne

Załącznik nr 2 formularz zaproszenia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 wzór umowy

Załącznik nr 5 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

 

 

udostepnij

Comments are closed.