Zapytanie ofertowe ZAZ – Komputery

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ul.Bolesławska 23

32-310 Klucze

Tel: (032) 67 30211, 326730210

e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

 

 1. I. Przedmiotem zapytania jest:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy.”
 2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 3. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia w przypadku wyboru jego oferty dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca udzieli na dostarczony ww. sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 8. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
 9. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem).
 10. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
 11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 II.  Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Komputery - zapytanie ofertowe (plik do pobrania)

 1. Inne wymagania:

- gwarancja  minimum 36 miesięcy

- termin realizacji dostawy sprzętu: do 9 dni kalendarzowych od wyboru oferty.

III. Dodatkowe informacje:

Kryterium oceny:

Cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym – 80%, zgodnie z poniższym wzorem:

Najniższa oferowana cena łączna brutto

C= -------------------------------------------------------------- x 80 pkt

Cena łączna brutto badanej oferty

Okres udzielonej gwarancji na sprzęty– 20%

Kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie oceniane na podstawie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zgodnie z poniższym opisem:

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 10 pkt.

W przypadku deklaracji udzielenia gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia - Wykonawca otrzyma: 20 pkt.

Kryterium „gwarancja” – rozpatrywane będzie na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej
w Formularzu Oferty, gdzie Wykonawca powinien wskazać okres łącznej gwarancji, wyrażony
w postaci całkowitej liczby miesięcy. Zamawiający ustala wymagany okres gwarancji na okres min. 36 miesięcy licząc od daty przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA!!!

Wymagane jest podanie w Formularzu Oferty okresu gwarancji wyrażonego w całkowitej liczbie miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas
w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu. Oferent zobowiązany jest wskazać jeden okres gwarancji na wszystkie sprzęty.

Uwzględniając wartość tych kryteriów 100 punktów (1% = 1 pkt) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

III. Termin składania ofert.

 1. Oferty prosimy przekazać do dnia 17.03.2020r. do godz. 12.00

siedziba: Placówka Dom Nadziei  42-450 Łazy, Brzozowa 19

-  e-mail: zaz@chsd.pl

 1. Ofertę prosimy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego”.
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Istnieje możliwość dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub pocztą elektroniczną na adres zaz@chsd.pl opatrzoną podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Ewentualne zapytania prosimy kierować pisemnie na e-mail: zaz@chsd.pl

Osoba do kontaktu- Beata Szczygieł/Agnieszka Winczewska tel. 32 6730211, 32 6730210

udostepnij

Comments are closed.