zapytanie ofertowe ZAZ- kontenery chłodnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

I.Przedmiotem zapytania jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż/umieszczenie kontenerów chłodniczych (mobilne boksy chłodnicze – izoterm) w 2 samochodach marki Ford Transit Model Kombi Trend 330 L3 (rok produkcji 2019) w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy.” Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany w dniu dostawy kontenerów przeprowadzić szkolenie/instruktaż dla wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie ich prawidłowej obsługi.
 2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 3. Kontenery chłodnicze winny spełniać wymagania następujących norm: • BS EN 378-1:2008 Specyfikacja dla systemów chłodniczych i pomp ciepła. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Wymogi podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru. • BS EN 378-2:2008 Specyfikacja dla systemów chłodniczych i pomp ciepła. Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projektowanie, budowa, testowanie, znakowanie i dokumentacja. • BS EN ISO 12100-1:2003 Maszyny - bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Podstawowa terminologia, metodologia. • BS EN ISO 12100-2:2003 Maszyny - bezpieczeństwo. Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania. Zasady techniczne Zgodność elektromagnetyczna. Ogólny standard odporności. Otoczenie przemysłowe. • BS EN 60204-1:2006 Maszyny - bezpieczeństwo. Elektryczne wyposażenie maszyn,  a także że dostarczę udokumentowane potwierdzenie spełniania powyższych norm przez przedmiot zamówienia, w momencie jego dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia  w przypadku wyboru jego oferty dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
 4. Adres dostawy i montażu: ul. Brzozowa 19, 42-450 Łazy.
 5. Wykonawca udzieli na dostarczony ww. sprzęt gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 9. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 11. wyjaśnienia treści ofert w przypadku, gdy treść złożonych ofert jest niejednoznaczna, niejasna lub budzi wątpliwości;
 12. uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 13. poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;
 14. odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
 15. odrzucenia ofert niezgodnych z przepisami prawa;
 16. odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;
 17. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.

Zapytanie Ofertowe - Kontenery Chłodnicze - (POBIERZ)

udostepnij

Comments are closed.