Oferty pracy – ZAZ Witów gmina Irządze

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowiska:

pełna oferta w plikach do pobrania

  1. Psycholog/ opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających
  2. Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej filia w Witowie/specjalista ds. sprzedaży
    i marketingu
  3. Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej filia Witów
  4. Trener pracy/asystent osoby niepełnosprawnej w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów

w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

udostepnij

Comments are closed.