Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy

 
 

AKTUALNOŚCI 9.1.5                                                 UCZESTNICY I REKRUTACJA

 
 
 
Informacja dot. rozpoczęcia realizacji projektu konkursowego

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – SPEŁNIENI W PRACY”.

Nr umowy: UDA-RPSL.09.01.05-24-052B/18-00 z dnia 09.12.2019 r.


Oś priorytetowa: IX. Włącznie społeczne
dla działania:
 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w partnerstwie z Gminą Zawiercie, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, informuje, że przystąpiło do realizacji projektu konkursowego pn. „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu utworzony zostanie, pierwszy na terenie powiatu zawierciańskiego, Zakład Aktywności Zawodowej trudniący się działalnością wytwórczo – usługową w dwóch lokalizacjach: Łazy – oddział główny (usługi pralnicze, gastronomiczne) i Witów: filia (usługi cukierniczo – cateringowe, rękodzielniczo – porządkowe).

Wsparciem objętych zostanie łącznie 48 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a) w wieku 20-55 lat,

b) zamieszkałych teren powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego,

w tym osoby zaliczone do:

a) znacznego stopnia niepełnosprawnościami,

b) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej.

Projekt zwiększy dostęp do miejsc pracy osób wymagających specjalnego dostosowania warunków do ich potrzeb psychofizycznych. Pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na pełnowartościowy udział w życiu społecznym – uzyskanie zatrudnienia.

 

Łączna wartość projektu wynosi – 12 260 940,04 PLN
z tego:
płatność ze środków europejskich – 10 421 799,03 PLN,
dotacja celowa z budżetu krajowego – 
1 226 094,01 PLN,
wkład własny Partnerów – 613 047,00 PLN.

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE DO 31.12.2022 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

poniedziałek – piątek, w godz. 07:-00 – 15:00;

w Biurze Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

42 – 400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47 (tel. 32 67 221 34, wewn. 36)

oraz w Biurach Zakładu Aktywności Zawodowej:

42-450 Łazy, ul. Brzozowa 19 (tel. 32 67 290 97)

42-446 Irządze Witów 167 (tel. 34 33 369 29)

e-mail: biurozaz@chsd.pl

 

udostepnij

Comments are closed.