Zaproszenie do składania ofert – Dwa busy 9-osobowe

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

Zakup  2 samochodów typu bus, 9 – osobowych  do przewozu osób niepełnosprawnych                      w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”                                   dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach.

Na ocenę wpływa 100% cena. 

W przypadku wpłynięcia ofert w tej samej cenie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Termin składania ofert: 05.09.2018

Oferty należy złożyć w siedzibie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego 32-310 Klucze, ul. Bolesławska 23 w nieprzekraczalnym terminie 05.09.2018r. do godz. 12.00. Biuro  obsługi księgowej.

W zamkniętej  kopercie zawierającej wszystkie niezbędne załączniki, podpisane i opieczętowane. Zewnętrzna strona koperty zawierać powinna klauzulę „Nie otwierać do godz. 8.00. - 06.09.2018r.”  oraz tytuł: Oferta na zakup  2 samochodów typu bus, 9 – osobowych  do przewozu osób niepełnosprawnych   w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”

Planowany termin otwarcia ofert: 06.09.2018 r.  godz. 8.00. O rozstrzygnięciu postepowania oferenci zostaną zawiadomieni niezwłocznie po otwarciu ofert.         

Załączniki:

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

ZAŁ 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS

ZAŁ 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ 3 OŚWIADCZENIE

ZAŁ 4 WZÓR UMOWY

ZAL 5 OŚWIADCZENIE - BRAK POWIĄZAŃ

udostepnij

Comments are closed.