Zapytanie ofertowe – sprzęt do rehabilitacji i wyposażenie sal rehabilitacyjnych -ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiotem zapytania jest:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych
  i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.”
 2. Wymieniony w opisie sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi być wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
 3. Przedmiot zamówienia powinien zawierać odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące
  o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być dopuszczone do użytku, powinny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, wykonane w sposób estetyczny
  z materiałów najlepszej jakości. W przypadku wyboru Oferty Oferent może zostać poproszony
  o udostępnienie odpowiednich certyfikatów, atestów lub oznaczeń informujących o dopuszczeniu
  do sprzedaży.
 4. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia.
 5. Przewidziano dwie lokalizacje dostawy sprzętu:
  1. Brzozowa 19, 42-450 Łazy
  2. Witów 167, 42-446 Irządze
 6. Miejsce dostawy sprzętu zostało uwzględnione w szczegółowym opisie przedmiotu zapytania.
 7. Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Natomiast na pozostałe wyposażenie i drobny sprzęt rehabilitacyjny udzieli gwarancji zgodnej ze wskazaniem producenta.
 8. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru bez uwag.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 12. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.
 13. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem).
 14. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
 15. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie za pośrednictwem poczty e-mail.
 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Sprzęt-Rehabilitacyjny-Zapytanie-Ofertowe (POBIERZ )

 

udostepnij

Comments are closed.